Επισκέψεις σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης                                                                      Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2018  Φεβρουάριος-Ιούνιος 2019

                 

 Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020», Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.
   www.espa.gr    www.inedivim.gr