ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η πρόσκληση γίνεται στα πλαίσια της Πράξης "ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" που υλοποιείται μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020" με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιχείρηση θα πρέπει να:

Πρόσκληση για όλους τους προμηθευτές 2017-2018